Leap Machinery agyr plastinka 180 dereje dolanyşyk maşyny

Gysga düşündiriş:

“Leap Machinery” agyr plastinka 180 dereje dolanyşyk maşyn, esasan awtomatiki işledilip bilinýän önümçilik liniýasyndaky 180 dereje iş bölekleri üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dürli iş bölekleri üçin amatly we talaplara laýyklykda düzülip bilner. Fuselýaz halkara standart polat bilen kebşirlendi. Gurluşy berk we durnukly. “Leap Machinery” agyr plastinka 180 dereje dolanyşyk enjamy, tekizligini we parallelligini üpjün etmek üçin uly gantry degirmen enjamy bilen gaýtadan işlenýär; Enjam işleýän wagty, plastinka dolanyşygy durnukly we tekiz bolýar. Öwüriji maşyn, howa silindriniň ýa-da ýag silindriniň merkezleşdiriji gysyş gurluşyny kabul edýär, bu agyrlyk merkeziniň we öwrüm maşynynyň merkeziniň gabat gelmegini üpjün edip biler, öwrüm wagtynda täsir güýjüni azaldyp biler, durnukly we ygtybarly bolup biler we tabagyň çyzylmagyny azaltmak. “Leap Machinery” agyr plastinka 180 dereje dolanyşyk enjamy enjamlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin mehaniki we elektrik goşa howpsuzlyk ulgamyny kabul edýär we PLC akylly dolandyryş ulgamyny, duýgur ekranly adam-maşyn interfeýsini kabul edýär. “Leap Machinery” agyr plastinka 180 dereje dolanyşyk enjamy ulanylyşdaky zähmeti azaldyp, dolanyşyk prosesinde plastinkanyň zaýalanmagynyň öňüni alyp, zähmet güýjüni peseldip, iş netijeliligini ýokarlandyryp we howpsuz we ygtybarly işläp biler. Pol, panel mebelleri we beýleki plastinka öndürijilerini awtomatiki öndürmekde möhüm gabat gelýän enjam.

“Gantry” degirmen maşyny üçin gysga, “Gantry” degirmen maşyny, gantry çarçuwasy we uzyn gorizontal düşekli degirmen enjamy. Gantry freze maşyny şol bir wagtyň özünde degirmen kesiji ýüzüni gaýtadan işlemek üçin ulanylyp bilner, gaýtadan işlemegiň takyklygy we önümçilik netijeliligi birneme ýokary, partiýada gaýtadan işlemek we uly iş uçarlaryny we eňňitleri köpçülikleýin öndürmek üçin amatly. CNC gantry freze enjamy kosmos üstüni we käbir aýratyn bölekleri hem işläp biler.

“Gantry” degirmen maşynynyň daşky görnüşi “Gantry” meýilleşdirijisine meňzeýär, tapawudy, şöhlesiniň we sütüniniň planlaýjy gural göterijisi däl-de, eýsem kellesi bilen degirmen kesiji göterijisi we Gantriniň uzyn stolunyň özara hereketi. üweýji maşyn esasy hereket däl, iýmit hereketi we degirmen kesiji aýlaw hereketi esasy hereketdir.

Tehnologiýa

 Harytlar Maglumatlar
 Tizlik ≤ 8 / öwrüm / min
 Motor güýjüni öwüriň 3kW
 Konweýer motor 0.55kW
 Poluň ululygy () Uzynlygy 600 ~ 1850 mm
Ini 980-1300mm
Ini 150 ~ 250 mm

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň