Agaç işläp bejermek we enjamlaryň işleýiş proseduralary

1. Enjamyň operatory, özbaşdak işlemezden ozal, synagdan geçenden soň, post tarapyndan taýýarlanmalydyr.

2. Enjam operatory tehnologiýanyň, öndürijiligiň, enjamyň içki gurluşy, iş proseduralary, ýönekeý kemçilikleri bejermek we işlemek bilen tanyş bolmalydyr. Etmek, ulanar, barlar, goldar, näsazlyklary düzeder.

3. Içgiden soň, akyl ýa-da näsag işgärlere işleýän tehnika düýbünden gadagan edilýär, mehaniki däl operatorlara işleýän enjamlar Hytaý mebel forumy, dört işde, sahna arassalanmaly, operasiýa ünsi jemlemeli, çilim çekmeli, Iýmit iýmek, degişme we gülkünç mehaniki amalda mehaniki arassalaýyş gyrkymlarynda, agaç çipleri Hytaý mebel forumy, Hytaý mebel tory, mebel forumy, mebel tory, öý mebel forumy, ofis öýi bäş, işleýän işgärler bolmaly postdan uzak durmaň, gitmeli, elektrik toguny öçürmeli. Işlemek üçin bellenmedik işgärlere tehnika bermäge rugsat berilmeýär.

4. Maşynlar we enjamlar ulanmak we dolandyrmak, maşynlaryň we enjamlaryň tehniki hyzmat proseduralaryny berk berjaý etmek, ähli derejelerde tehniki hyzmaty gowy ýerine ýetirmek, ýerlikli ulanmak, dogry işlemek, tehnikany saklamak üçin jogapkär adamlar topary bolmaly. we enjamlar gowy ýagdaýda.

5. Täze gurlan enjamlar ýa-da düýpli abatlamak, täzeden gurmak ýa-da göçürmek we sökmek bilen, ulanylmaga rugsat berilmezden ozal barlag, kesgitlemek we synag işleriniň degişli düzgünlerine laýyk bolmaly we bolmaly hyzmat möhletini uzaltmak üçin öz wagtynda tehniki hyzmat etmek üçin esasy, orta we kiçi abatlaýyş döwrüniň düzgünlerine berk laýyk geliň.

6. Enjamlaryň we enjamlaryň geçiriş we gural bölekleri, ygtybarly howpsuzlyk galkany bolmaly we çeýe we täsirli bolmagy üçin islendik wagt barlanmalydyr.

7. Operator işleýän wagty gowy iş eşiklerini geýmeli, gowy iş gapagyny geýmeli, uzyn saçlar açylmaly däl, ýeňler ýokardaky tirsegine togalanmaly ýa-da düwmeli.

8. Elektrik enjamlary we enjamlary, pes woltly ýa-da durnuksyz naprýa operationeniýe işinde düýbünden gadagan, mehaniki başlangyç, resmi iş başlamazdan ozal elektrik gurallaryny barlamaly, durnukly we adaty ammetr görkezijisi bolmaly. Işde, elektrik üpjünçiliginiň enjamyň kesgitlenen naprýa .eniýesinden pesdigi ýüze çykarylsa, Hytaý mebel forumy, Hytaý mebel tory, mebel forumy, mebel tory, öý mebeli forumy, ofis mebeli, öý, Mebel.

9. Işläň, tok näsazlygy bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, gelýän jaňyň öňüni almak üçin elektrik wyklýuçateli ýapyk bolmaly, enjamlar özbaşdak işleýär.

10. Maşynlara we enjamlara “näsag” operasiýa ýa-da aşa köp işlemek düýbünden gadagan, näsazlyk derrew aýrylmaly ýa-da ygtyýarly abatlaýyş maslahatyna berilmeli.

11. Işleýän enjamlar we enjamlar, ýylylyk, ses, boş ýa-da zeper ýeten bölekler we beýleki näsazlyklar ýaly abatlaýyş, tehniki hyzmat, ýaglamak we berkitmek işleri ilki gözden geçirilenden we abatlanylandan soň durmaly we öçürilmeli.

12. guralyň ulanylmagy, ulanmak islemeýän, yhlasly abatlamak we üwemek bolmaly. Gurallary gurnamak park edilmeli we dowam etmezden öçürilmeli, tehnikanyň talaplaryna laýyklykda berk gurulmaly, boltlary berkitmeli, boş hadysa bolmaly däldir.

13. Iş gutarandan we tok kesilenden soň, enjamlary arassalamaly, saklamaly we derwezäniň gutusy ýapyk (gulplanmaly).

14. Agaç külündäki haltajyk sumkanyň 4/5-den köp bolup bilmez, motoryň ýanmagyna sebäp bolmak gaty aňsat.

15. machineryhli enjamlar abatlanylanda ýa-da gural çalşylanda, “Bu enjam abatlanýar, ulanmak düýbünden gadagan” diýen ýazgy asylmalydyr.


Iş wagty: Awgust-03-2021