Agaç işläp bejermek tehnikasynyň taryhy

Agaç işläp bejermek enjamlary, ýarym taýýar agaç önümlerini agaç önümlerine gaýtadan işlemek üçin agaç işläp bejermekde ulanylýan maşyn guralynyň bir görnüşidir. Agaç işläp bejermek üçin adaty enjam, agaç işleýän maşyn.

Agaç öndürýän maşynlaryň obýekti agaçdyr. Agaç, çig malyň adamzadyň ilkinji açyşy we ulanylyşy, we ýakyn gatnaşykda ýaşaýan, ýöreýän adam. Adamlar uzak wagtyň dowamynda agaç gaýtadan işlemekde baý tejribe topladylar. Agaçdan işleýän maşyn gurallary adamlaryň uzak möhletli önümçilik tejribesi, üznüksiz açyş, üznüksiz gözleg we üznüksiz döretmek arkaly ösdürilýär.

Gadymy döwürde işleýän adamlar uzak möhletli önümçilik döwründe dürli agaç işläp bejermek gurallaryny döredipdirler we ulanypdyrlar. Iň irki agaç işläp bejermek gurallary arra boldy. Taryhy maglumatlara görä, ilkinji “Şang we Zhou bürünç arra” 3000 ýyl mundan ozal Şang we Günbatar Zhou nebereleriniň döwründe ýasalypdyr. Daşary ýurtda taryhda hasaba alnan iň gadymy agaç gurallary, müsürliler tarapyndan biziň eramyzdan öň ýasalan ýaý torbasydyr. 1384-nji ýylda Europeewropada suw güýji, haýwan güýji we ýel güýji bilen arra pyçagyny kesmek üçin herekete getirilen asyl taýajyk. surnallar, agaçdan işleýän maşyn gurallarynyň mundan beýläkki ösüşidir.

XVIII asyryň ahyrynda Angliýada häzirki zaman agaç işläp bejerýän maşynlar dünýä indi we 1860-njy ýyllarda Angliýada “Senagat rewolýusiýasy” başlandy, maşyn öndürmek tehnologiýasynda ep-esli öňe gidişlik we senagat pudagynda el işine garaşlylyk. mehaniki gaýtadan işlemäge ýetdi. Agaç işlemek hem bu pursatdan peýdalanyp, mehanizasiýa işine başlady. “Agaç öndürýän maşynlaryň atasy” hökmünde tanalýan Iňlis gämi gurluşyk inereneri S.Benthemiň oýlap tapyşlary iň bellidir. 1791-nji ýyldan başlap, tekiz planlaýjy, degirmen maşyny, içi boş maşyn, tegelek arra we buraw maşynyny oýlap tapdy. Bu maşynlar henizem esasy korpus hökmünde agaç bilen gowy gurulmady we diňe gurallar we podşipnikler metaldan ýasalsa-da, el bilen işlemek bilen deňeşdirilende uly netijelilik görkezdi.

1799-njy ýylda MI Bruner gämi gurluşyk pudagy üçin agaçdan işleýän maşyn oýlap tapdy, bu bolsa netijeliligiň ep-esli ýokarlanmagyna sebäp boldy. 1802-nji ýylda iňlis Bramah tarapyndan gantry meýilleşdirijiniň oýlap tapyşy boldy. Stoluň üstünde işlenmeli çig maly düzeltmekden, meýilleşdiriji pyçak iş böleginiň üstünde aýlanmakdan we stoluň özara hereket edişinde agaç işini meýilleşdirmekden ybaratdy.

1808-nji ýylda iňlis Wilýam Nýuberi gantry meýilleşdirijisini oýlap tapdy. Williams Newberry topary arra oýlap tapdy. Şeýle-de bolsa, arra pyçaklaryny ýasamak we kebşirlemek üçin şol wagt bar bolan tehnologiýanyň pes derejesi sebäpli ulanylmady. 50 ýyldan soň, fransuzlar pyçaklary kebşirlemek usulyny kämilleşdirdiler we topbak arra adaty ýagdaýa öwrüldi.

XIX asyryň başynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ykdysady ösüşi, köp sanly Europeanewropaly immigrant ABŞ-a göçdi, köp sanly öý, ulag we gaýyk gurmagyň zerurlygy, üstesine-de Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bu täsin ýagdaýy baý tokaý çeşmeleri bar , agaç gaýtadan işleýän pudagyň ösmegi, agaç işläp bejermek maşyn gurallary ep-esli derejede ösdi. 1828, Wudwort (Wudwort) bir taraply metbugat meýilleşdirijisini oýlap tapdy, gurluşy aýlanýan planlaýjy şah we iýmit rolikidir Iýmitlendiriji rolik diňe bir agajy iýmitlendirmek bilen çäklenmän, agajyň gerekli galyňlykda işlenmegine mümkinçilik berýän gysyjy hökmünde hem hereket edýär. 1860-njy ýylda agaç düşek guýma demir bilen çalşyryldy.

1834-nji ýylda Amerikaly Jorj Page agaç ýasaýjy oýlap tapdy. Jorj Page aýak bilen işleýän jisim we örtük maşynyny oýlap tapdy; JA Fag öldüriji we ýumruk maşyny oýlap tapdy; Grinli 1876-njy ýylda iň irki inedördül kesilen we örtük maşynyny oýlap tapdy; iň irki guşak sander 1877-nji ýylda Berlindäki Amerikan zawodynda peýda boldy.

1900-nji ýylda ABŞ goşa zolakly arra öndürip başlady.

1958-nji ýylda ABŞ CNC maşyn gurallaryny görkezdi, 10 ýyldan soň Angliýa we Japanaponiýa CNC agaçdan işleýän açyk maşynlary birin-birin ösdürdiler.

1960-njy ýylda ABŞ ilkinji bolup birleşdirilen agaç çipini ýasady.

1979-njy ýylda Germaniýanyň gök baýdagy (Leits) kompaniýasy polikristally göwher guralyny ýasady, ömri karbid gurallaryndan 125 esse köp, melamin şkaf bölejikleriniň tagtasy, süýümli we kontrplak gaýtadan işlemek üçin ulanylyp bilner. Elektronikanyň we CNC tehnologiýasynyň ösmegi bilen soňky 20 ýylda agaç işleýän maşyn gurallary yzygiderli täze tehnologiýalary ulanýarlar. 1966-njy ýylda Şwesiýa Kockum (Kockums) kompaniýasy dünýäde ilkinji kompýuter tarapyndan dolandyrylýan awtomatlaşdyrylan agaç zawodyny döretdi. 1982-nji ýylda Iňlis Wadkin (Wadkin) kompaniýasy CNC freze maşynlaryny we CNC işleýiş merkezlerini döretdi; Italiýa SCM kompaniýasy agaç işleýän maşyn guralynyň çeýe gaýtadan işleýiş ulgamyny döretdi. 1994-nji ýylda Italiýanyň SCM kompaniýasy we Germaniýanyň HOMAG kompaniýasy aşhana mebelleri üçin çeýe önümçilik liniýasyny we ofis mebelleri üçin çeýe önümçilik liniýasyny işe girizdi.

Bug hereketlendirijisiniň oýlanyp tapylmagyndan başlap, 200 ýyldan gowrak döwre çenli ösen senagat taýdan ösen ýurtlarda agaç öndürýän maşyn gurallary pudagy, yzygiderli gowulaşmak, kämilleşdirmek, kämillik arkaly 120-den gowrak seriýa öwrüldi. 300-den gowrak görnüşi, pudaklaryň doly görnüşine öwrülýär. Halkara agaç işläp bejermek enjamlary has ösen ýurtlar we sebitler: Germaniýa, Italiýa, ABŞ, Japanaponiýa, Fransiýa, Angliýa we Hytaýyň Taýwan welaýaty.

Hytaý häzirki döwürde imperializm tarapyndan zulum edilipdi, korrumpirlenen inging hökümeti maşyn pudagynyň ösüşini çäklendirýän ýapyk syýasaty durmuşa geçirdi. 1950-nji ýyldan soň Hytaýyň agaçdan işleýän maşyn gurallary pudagy çalt ösdi. 40 ýyl, Hytaý imitasiýa, kartalaşdyrmakdan garaşsyz dizaýna we agaç işläp bejermek enjamlaryny öndürmäge geçdi. Indi 40-dan gowrak seriýa, 100-den gowrak görnüş bar we dizaýn, önümçilik we ylmy gözleg we ösüş ýaly senagat ulgamyny döretdi.


Iş wagty: Awgust-03-2021