Awtomatlaşdyryş: maglumat ylmynyň we maşyn öwrenmegiň geljegi?

Maşyn öwrenmek hasaplamagyň taryhynda iň uly öňegidişlikleriň biri boldy we indi uly maglumatlar we analitika pudagynda möhüm rol oýnap bilýär. Uly maglumatlary analitikasy kärhana nukdaýnazaryndan uly kynçylyk. Mysal üçin, dürli maglumat formatlarynyň köpüsine düşünmek, maglumatlary taýýarlamagy seljermek we artykmaç maglumatlary süzmek ýaly işler çeşmäni köp talap edip biler. Maglumat alymlary hünärmenlerini işe almak, her bir kompaniýa üçin gutarmak üçin serişde däl, gymmat teklip. Hünärmenler, maşyn öwrenmegiň analitika bilen baglanyşykly köp meseleleri - adaty we çylşyrymly awtomatlaşdyryp biljekdigine ynanýarlar. Awtomatlaşdyrylan maşyn öwrenmek has çylşyrymly we innowasiýa işlerinde ulanyp boljak möhüm çeşmeleri boşadyp biler. Maşyn öwrenmek hemişe bu ugurdan hereket edýän ýaly.

Maglumat tehnologiýasy kontekstinde awtomatlaşdyryş

IT ulgamynda awtomatlaşdyryş, dürli ulgamlaryň we programma üpjünçiliginiň baglanyşygy bolup, olara hiç hili päsgelçiliksiz belli bir işleri ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. IT ulgamynda awtomatlaşdyrylan ulgamlar ýönekeý we çylşyrymly işleri ýerine ýetirip biler. Simpleönekeý işiň mysaly, formalary PDF bilen birleşdirmek we resminamalary dogry alyja ibermek bolup biler, şol bir wagtyň özünde saýtdan ätiýaçlyk nusgalary bermek çylşyrymly işiň mysaly bolup biler.

Işiňizi dogry ýerine ýetirmek üçin awtomatlaşdyrylan ulgamy programmalaşdyrmaly ýa-da anyk görkezmeler bermeli. Her gezek işiniň gerimini üýtgetmek üçin awtomatlaşdyrylan ulgam gerek bolanda, programma ýa-da görkezme toplumy kimdir biri tarapyndan täzelenmeli. Awtomatlaşdyrylan ulgam öz işinde täsirli bolsa-da, dürli sebäplere görä ýalňyşlyklar bolup biler. Rorsalňyşlyklar ýüze çykanda düýp sebäbini anyklamaly we düzetmeli. Elbetde, öz işini ýerine ýetirmek üçin awtomatlaşdyrylan ulgam adamlara doly baglydyr. Eseriň tebigaty näçe çylşyrymly bolsa, ýalňyşlyklaryň we problemalaryň ähtimallygy şonça ýokarydyr.

IT pudagynda awtomatlaşdyrmagyň umumy mysaly, web esasly ulanyjy interfeýslerini synagdan geçirmegiň awtomatlaşdyrylmagydyr. Synag ýagdaýlary awtomatlaşdyryş skriptine berilýär we ulanyjy interfeýsi şoňa görä synagdan geçirilýär. (Maşyn öwrenmegiň amaly ulanylyşy barada has giňişleýin maglumat üçin “Geljekki nesil galplyklaryny anyklamakda Machine Learning” we “Hadoop” -a serediň.)

Awtomatlaşdyrmagyň tarapdary, adaty we gaýtalanýan işleri ýerine ýetirýär we işgärleri has çylşyrymly we döredijilikli işleri ýerine ýetirýär. Şeýle-de bolsa, awtomatlaşdyrmagyň ozal adamlar tarapyndan ýerine ýetirilen köp sanly wezipeleri ýa-da rollary aýyrýandygy öňe sürülýär. Indi, maşyn öwrenmek dürli pudaklara girip, awtomatlaşdyrma täze bir ölçeg goşup biler.

Awtomatlaşdyrylan maşyn öwrenmegiň geljegi?

Maşyn öwrenmegiň düýp manysy, ulgamyň maglumatlardan üznüksiz öwrenmek we adam gatyşmazdan ösmek ukybydyr. Maşyn öwrenmek, adamyň beýnisi ýaly hereket etmäge ukyply. Mysal üçin, elektron söwda sahypalarynda maslahat beriş motorlary ulanyjynyň özboluşly isleglerine we isleglerine baha berip biler we saýlamak üçin iň laýyk önümler we hyzmatlar boýunça teklipler berip biler. Bu ukyby göz öňünde tutup, maşyn öwrenmek uly maglumatlar we analitika bilen baglanyşykly çylşyrymly meseleleri awtomatlaşdyrmak üçin ideal hasaplanýar. Adamyň yzygiderli gatyşmagyna ýol bermeýän adaty awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň esasy çäklendirmelerini ýeňip geçdi. Maşyn öwrenmegiň çylşyrymly maglumatlary derňew meselelerini ýerine ýetirmek ukybyny görkezýän birnäçe mysal bar, bu makalada soňrak ara alnyp maslahatlaşylar.

Öň bellenip geçilişi ýaly, uly maglumatlary analitikasy bölekleýin maşyn öwreniş ulgamlaryna tabşyrylyp bilinjek kärhanalar üçin kyn teklip. Işewürlik nukdaýnazaryndan, bu has döredijilikli we möhüm wezipeler üçin maglumat ylym çeşmelerini boşatmak, has köp iş ýüklemek, işleri ýerine ýetirmek üçin az wagt we çykdajylaryň netijeliligi ýaly köp peýdalary getirip biler.

Okuw nusgasy

2015-nji ýylda MIT gözlegçileri çuňňur aýratynlyk sintez algoritmleri diýlip atlandyrylýan usuly ulanyp, köp mukdarda çig maldan çaklaýyş maglumat modellerini döredip biljek maglumat ylmy guralynyň üstünde işläp başladylar. Alymlar algoritmiň maşyn öwrenmegiň iň gowy aýratynlyklaryny birleşdirip biljekdigini öňe sürýärler. Alymlaryň pikiriçe, ony üç dürli maglumat bazasynda synagdan geçirdiler we has köp zady öz içine almak üçin synagy giňeldýärler. Gözlegçiler Jeýms Maks Kanter we Kalyan Veeramachaneni, Maglumat ylymlary we seljeriş boýunça halkara konferensiýada hödürlenjek kagyzda: “Awtomatlaşdyrylan sazlamak prosesini ulanyp, dürli maglumatlar bazalaryna umumylaşdyrmaga mümkinçilik berýän ähli ýoly adam optimizasiýasy bilen optimizirleýäris”.

Geliň, meseläniň çylşyrymlylygyna seredeliň: algoritmde awto-sazlamak ukyby diýilýän zat bar, onuň kömegi bilen çig maglumatlardan (ýaş ýa-da jyns ýaly) düşünjeleri ýa-da gymmatlyklary alyp bolýar ýa-da alyp bolýar, şondan soň çaklama maglumatlary modelleri döredilip bilner. Algoritm çylşyrymly matematiki funksiýalary we Gauss Copula atly ähtimallyk teoriýasyny ulanýar. Şonuň üçin algoritmiň dolandyryp biljek çylşyrymlylyk derejesine düşünmek aňsat. Bu usul ýaryşlarda baýraklara hem eýe boldy.

Maşyn öwrenmek öý işiniň ýerini tutup biler

Maşyn öwrenmek köp adamyň işini çalşyp biljekdigi barada pikir alyşylýar, sebäbi adam beýnisiniň netijeliligi bilen işleri ýerine ýetirýär. Aslynda, maşyn öwrenmegiň maglumatlar alymlarynyň ornuny tutjakdygy barada käbir aladalar bar we beýle alada üçin esas bar ýaly.

Maglumat derňewi başarnygy bolmadyk, ýöne gündelik durmuşynda dürli derejedäki analitiki zerurlyklary bolan ortaça ulanyjy üçin ummasyz maglumatlary analiz edip we derňew maglumatlary berip bilýän kompýuterleri ulanmak mümkin däl. Şeýle-de bolsa, tebigy dilleri gaýtadan işlemek (NLP) usullary, bu çäklendirmäni kompýuterlere tebigy adam dilini kabul etmegi we gaýtadan işlemegi öwretmek arkaly ýeňip biler. Şeýlelik bilen, ortaça ulanyja çylşyrymly analitiki funksiýalar ýa-da başarnyklar gerek däl.

IBM, Watson Tebigy Dil Analitik Platformasy önümi arkaly maglumat alymlaryna bolan zerurlygy azaldyp ýa-da ýok edip boljakdygyna ynanýar. Watsonyň analitika we işewür aňtaw gullugynyň wise-prezidenti Mark Atşulleriň pikiriçe: “Watson ýaly aň-bilim ulgamy bilen diňe soragyňyzy berýärsiňiz - ýa-da soragyňyz ýok bolsa, maglumatlaryňyzy ýükleýärsiňiz we Watson oňa seredip biler we bilmek isleýän zadyňyzy kesgitläň. "

Netije

Awtomatlaşdyryş, maşyn öwrenmegiň indiki logiki ädimidir we gündelik durmuşymyzdaky täsirleri başdan geçirýäris - elektron söwda saýtlary, Facebook dostlary teklipleri, LinkedIn tor teklipleri we Airbnb gözleg reýtingleri. Berlen mysallary göz öňünde tutsak, munuň awtomatlaşdyrylan maşyn öwreniş ulgamlary tarapyndan öndürilýän önümiň hiline bagly bolup biljekdigine şek ýok. Itshli häsiýetleri we peýdalary üçin, uly işsizlige sebäp bolýan maşyn öwrenmek pikiri birneme artykmaçlyk ýaly görünýär. Maşynlar onlarça ýyl bäri durmuşymyzyň köp ýerinde adamlary çalyşýar, ýöne adamlar ösüp, bu pudakda möhüm bolmak üçin uýgunlaşdylar. Görnüşe görä, ähli bozulmalary üçin maşyn öwrenmek, adamlar uýgunlaşjak başga bir tolkun.


Iş wagty: Awgust-03-2021