Böküş maşynlary-ZHDB seriýaly ýokary tizlikli pol awtomatiki laminasiýa enjamy

Gysga düşündiriş:

Böküş enjamlary-ZHDB seriýaly ýokary tizlikli pol awtomatiki laminasiýa enjamy, çarçuwa milli standart profiller bilen esasy çarçuwada kebşirlenýär we berk, durnukly we ygtybarly gurluşy bilen ýokary güýçli alýumin profilleri bilen bölünýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Leap” tehnikasy ýokary tizlikli laminasiýa enjamy konweýer kemerinden, gapdaldan, göteriji ýaýdan, transvers hereketlendiriji plastinkadan, plastinka mehanizminden, geçiş goldaw plastinkasyndan, göteriji duralgadan, rolik konweýerinden we ş.m. ybaratdyr. düzedişsiz dürli uzynlyk aýratynlyklary bolan ýerler üçin amatlydyr. Laminirlenen bölegiň göterilmegini dolandyrmak we dolandyrmak üçin goşa rack servo motor ulanylýar. Laminirlenen geçiş, metaldan egilmek we iteklemek mehanizmi bilen üznüksiz baglanyşýar. Itek plastinka mehanizmi sinhron guşak serwisi bilen dolandyrylýar we laminasiýa sanyny fotoelektrik sanamak arkaly PLC dolandyrýar. “Leap” maşynlary ýokary tizlikli laminasiýa enjamy, enjamlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin mehaniki we elektrik goşa howpsuzlyk ulgamyny kabul edýär we PLC akylly dolandyryş ulgamyny, duýgur ekranly adam-maşyn interfeýsini kabul edýär. Speedokary tizlikli pol awtomatiki laminasiýa enjamy zähmeti azaldyp, pol laminasiýasynyň zeperlenmeginiň öňüni alyp we zähmet güýjüni peseldip biler. “Leap” maşynlary ýokary tizlikli laminasiýa enjamy pol we panel mebel öndürijileriniň awtomatiki önümçilik prosesinde möhüm gurnama liniýasynyň önümçilik enjamydyr.

Servo hereketlendirijisi (SERVO motor) sero ulgamynda mehaniki komponentleriň hereketine gözegçilik edýän hereketlendiriji. Motora subsidiýa berýän gytaklaýyn geçiriji enjam.

Servo hereketlendirijisi tizligi dolandyryp bilýär, ýagdaýyň takyklygy gaty takyk, gözegçilik edilýän obýekti sürmek üçin naprýa signaleniýe signalyny tork we tizlige öwrüp bilýär. Servo motor rotorynyň tizligi giriş signaly bilen dolandyrylýar we ýerine ýetiriji komponent hökmünde awtomatiki dolandyryş ulgamynda çalt jogap berip bilýär we kiçijik elektromehaniki wagt hemişelik, ýokary çyzykly aýratynlyklara eýe bolup, elektrik signaly bilen hereketlendirijiniň burçuna kabul edilip bilner. süýşme ýa-da burç tizliginiň çykyşy. Dc servo motor we AC servo motoryna bölünýär. Onuň esasy häsiýeti, signal naprýa .eniýesi nola deň bolanda, aýlanma hadysasynyň bolmazlygy we torkyň ýokarlanmagy bilen tizlik birmeňzeş azalýar.

Tehnologiýa

Harytlar Maglumatlar
Tizlik 8 ~ 10 / palet / min
Motor güýji 3.25 kWt
Tagtanyň ululygy Uzynlygy 800 ~ 1800 mm
Ini 150 ~ 250 mm
Pellet beýikligi 20 ~ 100 mm

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň