Biz hakda

Leap enjamlary barada

12 ýyl üznüksiz gözleg we täzelik, müşderini kanagatlandyrmaga üns beriň Awtomatlaşdyryş enjamlary

d

“Changzhou Leap Machinery & Equipment Co. Ltd.”, senagat awtomatlaşdyryş tehnikalarynyň we enjamlarynyň doly toplumyny gözlemek, işläp düzmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar. Baş ofis 6,195 inedördül metr, ussahanasy 3500 inedördül metr. Böküş enjamlary ösen tehnologiýa we enjamlara eýedir. Bizde öwrüm, üwemek, meýilleşdirmek, içgysgynç, salmak, burawlamak, gaýtadan dikeltmek, üwemek we ýalpyldatmak ýaly adaty metal gaýtadan işleýiş amallaryny, şeýle hem lazer ýaly metal gaýtadan işlemek proseslerini tamamlamaga ukyply dürli önümçilik we gaýtadan işleýän enjamlar bar. kesmek, ýalyn kesmek, plazma kesmek, urmak, kesmek, möhürlemek, egilmek, uzatmak, rulon emele getirmek we dürli kebşirleýiş amallary.

Aýak yzy
6195m2

Okuw ussahanasy
3500m2

Önümçilik enjamlary
52 (toplum)

Böküş enjamlarynyň güýji

“Changzhou Leap Machinery & Equipment Co. Ltd” jemi 32 hünär önümi we gözleg we dizaýn, iş we tehniki işgärlere eýe bolup, müşderilere ajaýyp hyzmatlary we hemmetaraplaýyn çözgütleri wagtynda berip biler. Standartlaşdyrylan önümçilik dolandyryşy, hil dolandyryşy we işgärleri dolandyrmak önümiň hili we kärhanalaryň durnukly ösmegi üçin oňat hereketlendiriji bolup, CEewropa Bileleşiginiň CE howpsuzlyk kepilnamasyndan geçdi.

Jemi 32 önüm öndürmek, dizaýn we gaýtadan işlemek boýunça tehnikler.

CEewropa Bileleşiginiň CE howpsuzlyk kepilnamasy, daşky gurşaw sertifikaty.

Leap Machine Müşderileri

Global ykdysady gurşawda, “Changzhou Leap Machinery & Equipment Co. Ltd”, halkara kärhanasynyň täze keşbi bilen döwrüň tendensiýasyny dowam etdirer we müşderilere has gowy önümler we goşmaça hyzmatlar bilen tüýs ýürekden hyzmat eder. Önümler ABŞ, Russiýa, Hindistan, Malaýziýa, Wýetnam, Günorta Amerika, Günorta Koreýa we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edilýär. Geljege umyt baglaýan “Changzhou Leap Machinery & Equipment Co. Ltd”, maksady hökmünde “amaly ylym we tehnologiýa, dogruçyl hyzmat” almagy dowam etdirer, müşderilere energiýa tygşytlaýjy we daşky gurşawy goramak önümleri we hyzmatlary bilen doly üpjün eder we dowam etdirer doly höwes we täze garaýyş bilen "hemme taraplaýyn ajaýyp çykyş".

wq

Korporatiw ýerleşiş

Ylym we tehnologiýany esas hökmünde kabul etmek, hil boýunça diri galmak, durmuş ýaly hyzmat we ösüş hökmünde abraý

Ruhy rahatlyk,
kanagatlandyrmak

Görnükli zehin,
birleşen topar

Gaty ulgam,
amatly gurşaw

Halkara standart,
dünýä modeli

Kompaniýanyň stili

Leap Machine-nyň owadan adamlary!
Zähmet, batyrgaý göreş, hiç haçan boýun egmäň
Biz höwesli topar
Biz jogapkärçilikli topar
Leap Machine-nyň owadan adamlary!

Döredileli bäri “Changzhou Leap Machinery & Equipment Co. Ltd.” müşderilere "ilki bilen adamlara gönükdirilen, hil" ýörelgesine esaslanýar.

Collegeshli kärdeşlerimiziň bilelikdäki tagallalary bilen ajaýyplygy we gymmaty döretdik we öwgä we ynamy gazandyk.

Zähmet, batyrgaý göreş, hiç haçan boýun egmäň

Birnäçe ýyllap dowam eden ösüşden soň, “Changzhou Leap Machinery & Equipment Co. Ltd.”, esasan, elde öndürilen, ýyllyk satuw girdejisi bary-ýogy birnäçe million bolup, mehanizirlenen önümçilik, prosesi dolandyrmak we ýyllyk satuw girdejisi bolan bir şereketden ösdi. onlarça million. Bu täsin! “Leap Machinery” -yň çalt ösmegi haýran galdyryjy we deň-duşlarymyz hem muňa eýerdiler we bizden öwrenmek üçin bize gelmäge geldiler! 2007-nji ýylda kompaniýa döredileli bäri, biz ondan has köp zat gazandyk, has ýokary medeni ulgamy, ajaýyp dolandyryş ulgamyny we has möhümi, söweşmäge we ýeňmäge ukyply zehinli adamlar toparyny gazandyk. söweş.

Biz höwesli topar

Müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak isleýän we hiç haçan ýüz öwürmeýän höwesli topar; biz ýokary hünärli

Biz ýokary hünärli topar we iş ýüzünde hemişe maşk edýäris, güýçlendirýäris; geljekdäki zähmet, göreş üçin arzuw toparymyz; biz dostlukly topar, birek-birege kömek edýäris, ynanýarys; bolarys - üstünlikli topar, der we zähmet, ýagty ertirimizi goldar!

"Biz özümize we toparymyza ynanýarys. Öz-özümize we toparymyza ynanýarys. Leap Machinery-yň giň dünýäsinde ylgaýarys, ylgaýarys we uçýarys! Bu biziň wagtymyz, ýaş!

Biz jogapkärçilikli topar

Biz jogapkärçilikli topar, müşderilerimize kömek etmek we işlerini özümiz ýaly kabul etmek isleýäris; biz ýokary hünärli topar, hemişe maşk edýäris we iş ýüzünde kämilleşýäris; biz düýş görýän topar, birek-birege kömek edýäris we zähmetsöýer ellerimiz bilen has gowy geljegi döretmek üçin birek-birege ynanýarys.

Geliň, geljekde berk ynanalyň

Ygtybarly tagallalara ynanyň

Eartheriň ýaşlaryna ynanyň geljege ynanyň we parlaklyk dörediň!

Leap Machinery pragmatiki kämillik ruhuny oýnar, hiç haçan boýun egmez we markamyzy has kämilleşdirer, Leap Machinery has ýokary uçar, has uzaklara gider, Leap Machinery ertir has ajaýyp we ajaýyp bolar!